Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu. Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej zapisami oraz zamieszonym poniżej Regulaminem wynajmu Domku Łubinowe wzgórze
Administratorem i właścicielem jest Łubinowe Wzgórze 
Dokonanie rezerwacji – płatności zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności wynajmu Domku i zasad jego użytkowania.

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA DOMKU
Łubinowe wzgórze 

Definicje:
Wynajmujący – właściciel Domku Łubinowe wzgórze 
Najemca –osoba dokonująca najmu Domku Łubinowe wzgórze 

 


REZERWACJA I PŁATNOŚCI

. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domku Łubinowe wzgórze . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
. Wynajem dotyczy każdorazowo całego Domku Łubinowe wzgórze.

. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie
663 331 147, za pośrednictwem e-mail:info@lubinowe-wzgorze.pl
Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób, oraz ustalić ilość zwierząt.
Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja Wstępna obowiązuje 24 godziny od momentu zgłoszenia, i po jej nie opłaceniu Rezerwacja Wstępna zostanie anulowana.
4. Akceptujemy płatność Bonem Turystycznym. W tym celu należy poinformować o tym administrację Łubinowego wzgórza przed dokonaniem płatności w celu omówienia możliwości opłacenia pobytu Bonem Turystycznym.
5. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu określonej zaliczki za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zaliczki wynosi 24 godziny. Zaliczka wynosi 20% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres
e-mail:info@lubinowe-wzgorze.pl lub mmsem na nr 663 331 147 lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
6. Po zaksięgowaniu przelewu zaliczki lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail/sms z potwierdzeniem rezerwacji.

7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn zależnych i niezależnych od Wynajmującego, zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją (200zł) należy uregulować przelewem(z góry) do 3 dni roboczych przed przyjazdem (w przypadku okresu: Świąteczny, Sylwestrowy, Zimowy 5-dni przed terminem najmu) oraz przesłanie emailem:Łubinowe wzgórze lub mmsem 663 331 147 Brak zaksięgowania dopłaty całkowitej wartości najmu Domku Łubinowe wzgórze, spowoduje jednorazowe przypomnienie smsem na numer Najemcy o konieczności dopłaty należnej części środków będącej gwarancją wynajmu domku. Brak wpłaty i jego potwierdzenia po powyższym przypomnieniu spowoduje wypowiedzenie Umowy Najmu domku Łubinowe wzgórze, zaliczka zostanie w całości zatrzymana przez Wynajmującego, a Najemca zostanie o tym poinformowany emailem lub smsem.


POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
2. Domek Łubinowe wzgórze posiada elektroniczny zamek dostępowy, a unikatowy klucz (kod PIN) zostanie przekazany sms-em w dniu przyjazdu Gościa po zaksięgowania pełnej kwoty za wynajem wraz z kaucją. Unikatowy nr dostępowy służy do otwierania drzwi wejściowych. Unikatowy klucz dostępowy ważny jest od daty i godziny przyjazdu Najemcy tj. od godziny 15:00 do dnia i godziny wyjazdu Najemcy tj. do godziny 10:00. Zamek połączony jest ze specjalną bramką i każdorazowe otwarcie drzwi powoduje zapisanie historii otwarć w systemie elektronicznego zamka. Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa ewentualnego nieautoryzowanego otwarcia przez osoby nieuprawnione.
3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
4. W przypadku opłacenia i nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja biegnie z harmonogramem wynajmu, a dzień/dni stracony/e nie wydłuża/ją okresu najmu.
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości. Chęć przedłużenia najmu należy zgłosić telefonicznie 721 09 09 09 najpóźniej 48-godzin przed zakończeniem okresu wcześniejszego najmu. Po ustaleniu z Wynajmującym możliwości przedłużenia najmu, Najemca zobowiązany jest do przesłania mmsem na nr 663 331 147 potwierdzenia opłacenia okresu przedłużenia najmu, nie później niż 24-godziny przed zakończeniem obowiązującego najmu.
6. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
7. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
8. Większa liczba osób niż ustalona może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
10. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego za pomocą zdjęć i przesłanie mmsa pod numer 663 331 147
12. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po pierwszym otwarciu elektronicznego zamka oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku na stoku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
14.Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby( w tym dzieci), oraz za zniszczenia dokonane przez te osoby.
15. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
16. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Straż Pożarną numer telefonu alarmowego 112, oraz Wynajmującego numer telefonu 721 09 09 09. Na parterze gaśnica umieszczona jest w wiatrołapie, na piętrze obok schodów. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 500 zł oraz kwotą 500zł za posprzątanie domku.
17. W Domku znajdują się czujniki dymu papierosowego i obowiązuje w domku całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie tej zasady skutkować będzie obciążeniem Najemcy kwotą 500zł
18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
19. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
20. Do palenia w kominku – „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna
21. Zabrania się suszenia mokrych rzeczy na grzejnikach. Grzejniki nie są do tego przystosowane i mogą ulec USZKODZENIU mechanicznemu lub przebarwieniu. Złamanie tego zakazu może skutkować obciążeniem Najemcy kwotą wartości grzejnika, transportu i jego montażu tj. kwoty nie mniejszej niż 500zł. Do tego celu służy ustawiona metalowa suszarka w łazience, oraz rozkładana suszarka na pranie.
22. Niedopuszczalne jest ustawienie i palenie grilla na drewnianym tarasie domku, oraz palenie ogniska w miejscu innym niż wizualnie wyznaczony okrąg z kamieni. Złamanie tych zasad obciąży Najmującego karą 200zł + pokrycie wszelkich strat i uszkodzeń z tym związanych.
23. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
24. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu pod numerem
telefonu 721 09 09 09, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, lun internetu PLUS GSM.
26. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.
27. Niedozwolone jest przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
28. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
29. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu, w tym przypadku Parking monitorowany przy drodze.
Parking jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy, lecz zobowiązuje się do przekazania Policji nagrania z okresu pobytu Najemcy celem zidentyfikowania sprawcy ewentualnego czynu.
30. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
31. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń lub umieszczenie i włączenie zmywarki co najmniej 1-godzinę przed opuszczeniem domku i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie oraz ściągnięcia pościeli i ułożenia jej w jednym miejscu z ręcznikami, a także do należytego posegregowania śmieci oddzielnie w workach (szkło, papier, plastik, bio-żywność i odpady). Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty:
100 zł z kaucji na poczet sprzątania.
100 zł z kaucji za brak posegregowania śmieci i odpadów.
100 zł z kaucji za brak ściągnięcia pościeli i ułożenia z ręcznikami w salonie
100 zł z kaucji za nienastawienie wszystkich naczyń do zmywarki i jej uruchomienie przed wyjazdem.
32. W Domku przyjmujemy zwierzęta, jednak Najemca ponosi za nie pełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone, a także za szkody wyrządzone na terenie posesji oraz poza nią (pogryzienia innych osób). Koszt zwierzęcia to 50zł za cały pobyt zwierzęcia.
33. Najemca oświadcza iż wszelkie zwierzęta przebywające z nim oraz zwierzęta gości posiadają wszystkie wymagane prawnie badania i szczepienia.

 

Startujemy od czerwca 2023 r.

W Łubinowym Wzgórzu zatrzymasz czas  w miejscu położonym w samym sercu natury, pośród gór i lasów, z dala od miejskiego zgiełku.

Polub Nas i obserwuj, jak powstajemy dla Ciebie i Twoich najbliższych

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 12 godzin.